Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUMIÈRE SERIES

WWW.LUMIERESERIES.COM

INHOUDSOPGAVE:

Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN LUMIÈRE SERIES

INHOUDSOPGAVE:

ARTIKEL 1. DEFINITIES
ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4 HET AANBOD EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
ARTIKEL 8 DE PRIJS
ARTIKEL 9 BETALING
ARTIKEL 10 INBREUKEN DOOR DE CONSUMENT ANTI PIRATERIJ
ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING
ARTIKEL 12 GESCHILLEN
ARTIKEL 13 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen de consument en Lumière

Series voor de aankoop van de digitale versie van de series van Lumière Series zoals

aangeboden op www.lumiereseries.com en de app “Lumière Series”. Deze

overeenkomst is een overeenkomst op afstand.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Device: personal computer, laptop, smartphone, tablet, of andere mogelijke

technische dragers;

6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, al

dan niet op materiële drager;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel waaronder ook begrepen e-mail dat de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende

een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale

inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Lumière

Publishing NV zoals geïdentificeerd onder artikel 2;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de consument en de

ondernemer, gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of

dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de

ondernemer en de consument, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand.

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping;

12. Product: een seizoen van een Lumière serie.

13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Lumière Publishing NV, handelend onder de naam Lumière Series, via de website

www.lumiereseries.com en de app “Lumière Series”.

Hof ter mere 28, 9000 Gent

T: +32 (0)9 277 05 546 (ma t/m vrij, 09:00 - 17:00)

support@lumiere.be

BTW Nummer: BE 0473.407.114

Hierna genoemd “Lumière”

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lumière en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lumière en consument.

De consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn.

De consument heeft voor het afsluiten van deze overeenkomst via elektronische weg kennis

kunnen nemen van deze voorwaarden, die kunnen geprint worden via deze link. Zij kunnen

tevens kosteloos aan de consument worden opgestuurd door een aanvraag te richten aan:

Lumière Publishing NV

Hof ter mere 28 ,9000 Gent

T: +32 (0)9 277 05 546 (ma t/m vrij, 09:00 - 17:00)

Fax: +32 (0)9 277 05 29

support@lumiere.be

ARTIKEL 4 HET AANBOD EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst op afstand wordt afgesloten met het oog op de aankoop door de consument

op www.lumiereseries.com of de app “Lumière Series” van de digitale versie van een of

meerdere seizoenen van de door hem geselecteerde serie. De aangegeven prijs is de

aankoopprijs van alle afleveringen van het geselecteerde seizoen, inclusief BTW.

De app “Lumière Series” is beschikbaar voor iOS en Android toestellen.

Bij het afsluiten van het aankoopproces, dient de consument zich te registreren op de website

www.lumiereseries.com of via de app “Lumière Series”.

In dat kader moeten volgende gegevens worden doorgegeven:

- Naam en voornaam

- E-mailadres

- Gekozen wachtwoord

De consument garandeert dat de door hem ingevulde informatie accuraat en juist is. Elke

wijziging wordt doorgegeven door de consument aan Lumière via zijn profiel. De consument

staat te allen tijde in voor de geheimhouding van zijn wachtwoord.

De registratie is pas volledig als de consument deze heeft bevestigd door de klikken op de

registratielink in de e-mail die hem kort nadien door Lumière wordt doorgestuurd. Bij deze

registratie erkent de consument dat hij kennis heeft genomen van onderhavige algemene

voorwaarden en deze aanvaardt.

Na het doorlopen van het aankoopproces ontvangt consument van Lumière een

bevestigingsmail met de details van de aankoop. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding

niet door Lumière is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Na de afronding van het betaalproces worden de aangekochte afleveringen onder het profiel

van de consument op de website www.lumiereseries.com of via de app “Lumière Series”

beschikbaar gesteld. De consument kan elke aflevering op een door hem gekozen moment

bekijken via HD streaming, op ten hoogste 2 devices.

De consument kan de aangekochte afleveringen enkel streamen als hij een verbinding heeft

met internet. De afleveringen worden niet offline beschikbaar gemaakt. Bijkomende kosten

kunnen in rekening worden gebracht door de internetprovider waarbij de consument

aangesloten is. Deze kosten zijn ten laste van de consument.

De technische afhandeling van het aankoopproces en de weergave van de afleveringen

kunnen afhankelijk zijn van het device dat de consument gebruikt en de bandbreedte en

snelheid van diens internetverbinding. Mogelijke onderbrekingen of technische storingen

kunnen niet verweten worden aan Lumière.

De audiovisuele content die Lumière aanbiedt aan de consument is wettelijk beschermd, o.a.

met intellectuele eigendomsrechten. De overeenkomst tussen de consument en Lumière is

dan ook beperkt tot de duur van de licentie van Lumière op de serie, en is enkel bestemd voor

de kosteloze privéuitvoering door de consument in familiekring (artikel XI.190 Wetboek

Economisch Recht).

De audiovisuele content van Lumière is beschermd met technische beveiligingsmaatregelen

(DRM: Digital Rights Management).

De Lumière Series dienst kan gebruikt worden door inwoners van België, Nederland en Luxemburg in de hele Europese Economische Ruimte. De aangekochte serie is

binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) vrij beschikbaar onder “Mijn Series”, overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening 2017/1128 van

14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.

De verblijfplaats van de consument wordt door Lumière Series geverifieerd op basis van het land van registratie van het gebruikte betaalmiddel.

ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Deze termijn gaat in op het moment van het afronden van het aankoopproces en geldt zo lang

de consument de streaming van het seizoen niet heeft opgestart. De consument verliest zijn

herroepingsrecht van zodra de consument het seizoen begint te bekijken met zijn

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits erkenning dat hij zijn herroepingsrecht

verliest.

Opdat de consument zijn herroepingsrecht kan oefenen, moet hij Lumière hiervan op

ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen. Dit kan door het modelformulier onderaan deze

algemene voorwaarden vervolledigd en ondertekend toe te zenden aan Lumière, door het

elektronisch formulier onder Contact Us in te vullen en toe te zenden, door het

telefoonnummer +32 (0)9 277 05 546 te bellen of door een e-mail te zenden naar

support@lumiere.be.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt

bij de consument.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

Als Lumière de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Hij

vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de

ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen

14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Lumière gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,

tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

consument.

ARTIKEL 7 DE PRIJS

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Lumière behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van de

aangeboden series te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren.

Geen enkele prijswijziging of -correctie zal afbreuk doen aan reeds door Lumière aanvaarde

bestellingen. In geval van een verkeerd opgegeven prijs zal de consument hierover

geïnformeerd worden en is het hem toegelaten om de bestelling aan de correcte prijs te laten

doorgaan of om de bestelling kosteloos te annuleren.

ARTIKEL 8 BETALING

De door de consument verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden voldaan bij het

afronden van het aankoopproces.

Lumière aanvaardt betalingen via de betaalmethodes zoals vermeld onder Veelgestelde

Vragen.

Een laattijdige betaling geeft Lumière het recht om wettelijke intresten aan te rekenen.

ARTIKEL 9 INBREUKEN DOOR DE CONSUMENT ANTI PIRATERIJ

Elke poging van de consument om:

- de codering, DRM of geo-blocking te omzeilen of op te heffen, inclusief via het gebruik

van een VPN-verbinding;

- de dienst te gebruiken buiten de omvang van de licentie zoals aangegeven in

onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door het organiseren van publieke

vertoningen of de commerciële exploitatie ervan op enige andere manier;

- de afleveringen te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, enz.;

- de auteursrechtelijke of intellectueelrechtelijke notices en credits te wijzigen of weg

te laten;

- de afleveringen te tonen aan minderjarigen;

- en elke andere inbreuk op huidige algemene voorwaarden.

geeft Lumière het recht om de consument elke toegang tot de dienst met

onmiddellijke ingang te ontzeggen en de dienstverlening stop te zetten zonder enige

terugbetaling of schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bovendien houdt Lumière zich

alle rechten voor voor wat betreft de strafrechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen

die dergelijke gedragingen met zich mee kunnen brengen.

Enig vermoeden van Lumière dat een consument zich schuldig maakt aan piraterij van om het

even welke audiovisuele content (illegaal aanbod op peer-to-peer netwerken, illegale

streaming, file sharing, usenet, enz.), geeft Lumière het recht om de consument de toegang

tot de dienst met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

Elke vorm van illegaal gebruik van de content van Lumière (piraterij) zal worden vervolgd door

Lumière, al dan niet samen met de makers en rechthebbenden van de desbetreffende serie.

ARTIKEL 10 KLACHTENREGELING

Klachten kunnen ingediend worden bij Lumière via e-mail, reguliere post en/of telefonisch. De

klantenservice van Series zal de klacht van de consument beantwoorden binnen 14 dagen na

ontvangst, tenzij de behandeling van de klacht meer tijd nodig heeft, waarbij Lumière een

indicatie geeft wanneer de consument een uitgebreid antwoord kan verwachten.

Contactgegevens:

Lumière Publishing NV

Hof ter mere 28 ,9000 Gent

T: +32 (0)9 277 05 546 (ma t/m vrij, 09:00 - 17:00)

support@lumiere.be

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen

tussen de consument en Lumière over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten

met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,

zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent, België.

De consument kan tevens een beroep doen op het Europese platform voor

onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende

wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de

looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Klik hier om deze voorwaarden te printen.

Modelformulier voor teruggave van producten of herroepen van overeenkomsten

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u een overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Lumière Publishing NV, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, België

Email adres: support@lumiere.be

Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Laden…